Your browser does not support JavaScript!
Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions section will provide comprehensive guidance.

Example
  • Who can get admission under RTE?
  • What is admission process?
 Notice Board
શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં આર.ટી.ઈ. હેઠળ પ્રવેશ માટે ઓનલાઈન ફોર્મ તા. ૨૫/૦૪/૨૦૧૯ ના રાત્રીના ૧૨:૦૦ કલાક સુધી ભરી શકાશે. ભરેલ ફોર્મ જાહેર રજા તેમજ લોકસભા ચુંટણી અને ચુંટણીમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓના કારણે તા. ૨૨/૦૪/૨૦૧૯ અને તા. ૨૩/૦૪/૨૦૧૯ દિન-૨ સિવાયના દિવસોએ તા. ૨૯/૦૪/૨૦૧૯ સુધી રીસીવિંગ સેન્ટર પર જમા કરવાના રહેશે.
25-04-2019
પ્રવેશ સૂચિ
16-04-2019
કન્ફર્મ કરેલ અરજીમાં અરજદાર પોતાનો રજીસ્ટર મોબાઇલ નંબર બદલવા માગતા હોય તેઓ ઓનલાઈન એપ્લીકેશનમાં Edit નો ઉપયોગ કરી સુધારો કરી શકશે. નવા રજીસ્ટર મોબાઈલ નંબર ઉપર હવે પછીના મેસેજ આવશે તેનું ધ્યાન રાખવું.
12-04-2019
પ્રવેશ સૂચિ
02-04-2019
RTE પ્રવેશ સબંધિત અગત્યની સુચનાઓ
26-03-2019
જાહેરાત 
26-03-2019
કૃપા કરી અરજી કરતા પહેલા સુચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચી લો
11-03-2019

 Help Line

For Support: 079-39276000

(During working days - 11:00 AM to 5:00 PM)

;